back

 

Адреса: вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена, 15600

Режим роботи: з 8-00 до 17-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00)

Вихідні дні: субота та неділя

Начальник управління: Москальчук Марина Вітальївна 

Телефон: (04644)  +38-04644-21541

Електронна адреса: vszradamena@cg.gov.ua

 

 

Москальчук Марина Вітальївна  Начальник відділу

 +38-04644-21541

vszradamena@cg.gov.ua

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення Менської міської ради

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення Менської міської ради (надалі Відділ) є структурним підрозділом Менської міської ради без права юридичної особи.

1.2. Відділ утворюється Менською міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я та реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері соціального забезпечення населення та соціального захисту, найманих працівників, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, а також малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави (далі - соціально незахищені громадяни) та є підзвітним і підконтрольним раді громади, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету ради громади і голові громади.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативними актами.

1.4. Призначення на посаду та звільнення з посади посадових осіб Відділу здійснюється за розпорядженням міського голови.

1.5. Структура та чисельність працівників відділу та Положення про нього затверджується міською радою.

Розділ ІІ. Статус Відділу

2.1. Відділ є структурним підрозділом Менської міської ради без права юридичної особи.

2.2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Відділу здійснюється Відділом бухгалтерського обліку та звітності Менської міської ради

2.3. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету об’єднаної громади, виділених на його утримання.

Розділ ІІІ. Основні завдання Відділ

3.1. Діяльності Відділу направлена на забезпечення прав всіх членів територіальної громади у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.  .

3.2. Завданнями Відділ є:

3.2.1. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

3.2.2. Координація та підтримка діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров'я усіх форм власності, розташованих на території громади;

3.2.3. Забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями;

3.2.4. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я в інтересах громади;

3.2.5. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров'я, що знаходяться в комунальній власності громади;

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами ради громади, департаментами та іншими виконавчими органами ради громади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3.4.1. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення.

3.4.2. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

3.4.3. Участь у здійсненні комплексних програм розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання.

3.4.4. Координувати роботу лікувально-профілактичних закладів з питань надання кваліфікованої медичної допомоги населенню та підвищення її якості. 
 

3.4.5. Забезпечувати пропаганду здорового способу життя серед населення. 
 

3.4.6. Вивчати та аналізувати стан здоров’я населення, розробляти та здійснювати заходи щодо профілактики захворювань, зниження захворюваності, інвалідності, смертності.
 

 3.4.7. Сприяння роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я;
 

3.4.8. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; 

3.4.9. Розробляти та організувати виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально незахищених верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування; 
 

3.4.10.Готувати  проекти рішень на сесії міської ради та засідання виконкому з питань, що знаходяться в компетенції відділу;
 

3.4.11. Здійснювати контроль за виконанням рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються компетенції відділу;

 

Розділ ІV. Основні  функції Відділ

4.1. Забезпечення надання доступного безкоштовного медичного обслуговування на території громади.

4.2. Забезпеченні відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку й удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку фахівців; участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.

4.3. Підготовка пропозицій виконавчому комітету ради для включення до програм стратегії розвитку громади у сфері охорони здоров'я, організація виконання цих програм, надання виконавчому комітету пропозицій щодо участі у відповідних програмах, що затверджуються обласною радою.

4.4. Підготовка пропозицій виконавчому комітету стосовно показників у сфері охорони здоров'я для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, з питань, пов'язаних з розвитком в громаді сфери охорони здоров'я, реалізацією прав задоволенням потреб населення у цій сфері.

4.5. Проведення аналізу та постійного моніторингу галузі охорони здоров'я, визначення тенденцій та перспектив її розвитку в громаді.   

4.6. Участь у розгляді планів використання природних ресурсів місцевого значення на території громади, надання виконавчому комітету ради пропозицій по розміщенню, спеціалізації і розвитку закладів, установ, підприємств, організацій сфери охорони здоров'я незалежно від форм власності.

4.7. Підготовка та надання виконавчому комітету ради пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, закладів, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку сфери охорони здоров'я громади, участь у координації цієї роботи.

4.8. Розробка пропозицій виконавчому комітету ради проекту бюджету громади у галузі охорони здоров'я.

4.9. Здійснення керівництва, координації та контролю за роботою закладів охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності громади. Організація і сприяння матеріально-технічному і фінансовому забезпеченню цих закладів.

4.10. Заслуховування звітів про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

4.11. Підготовка  пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності громади.

4.12. Організація медичного обслуговування в навчальних закладах, закладах культури, фізичної культури, спорту і туризму, соціального захисту, оздоровчих закладах, що відносяться до комунальної власності громади.

4.13. Організація заходів по наданню за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг з метою поховання самотніх громадян у випадках, передбачених законодавством. 

4.14. Розгляд у встановленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян, ведення прийому громадян з особистих питань і організація виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань.

4.15. Організація забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

4.16. Здійснення інших повноважень щодо охорони здоров’я та соціального захисту населення.
 

 4.17. Розробляти та забезпечувати реалізацію програм з питань соціального захисту населення, охорони праці, охорони здоров’я.

4.18. Забезпечувати в межах повноважень реалізацію системи державних та місцевих гарантій з питань соціального захисту населення.
 

4.19. Організовувати та координувати роботу з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, та вирішення проблемних питань членів сімей загиблих учасників АТО.
 

Начальник відділу: 
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділі; 
2) подає на затвердження міському голові положення про відділ; 
3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради; 
4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу; 
5) звітує перед міським головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; 
6) може входити до складу виконкому міської ради; 
7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень; 
8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 

                                                Розділ V. Взаємодії відділу
5.1.Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, відділами, управліннями, структурними підрозділами Менської міської ради, депутатами, постійними комісіями, іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян; одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

31 жовтня 2019
back