back

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Контактна інформація

Поштова адреса вул. Героїв АТО, 6(кб.32,33,34),  м. Мена, 15600
Телефон:  (04644) 2-11-10
Електронна адреса: gbuhradamena@cg.gov.ua

Графік роботи

День неділі Час роботи Перерва
Понеділок 0800 - 1700 1300 - 1400

Вівторок

0800 - 1700 1300 - 1400

Середа

0800 - 1700 1300 - 1400

Четвер

0800 - 1700 1300 - 1400

П'ятниця

0800 - 1700 1300 - 1400

Вихідні дні: субота та неділя

 
 

<

Керівництво відділу

Начальник відділу: 

Солохненко Світлана Анатоліївна

Структура відділу

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Службові телефони e_mail
Солохненко Світлана Анатоліївна Начальник відділу (04644) 2-11-10 gbuhradamena@cg.gov.ua
Ємець Тетяна Олександрівна Заступник начальника (04644) 2-11-10  
Бондарець Тетяна Миколаївна Головний спеціаліст (04644) 2-11-10  
Мекенченко Віра Володимирівна Провідний спеціаліст (04644) 2-11-10  

Нормативні документи про відділ

1.  
2. Посадові обовязки працівників відділу
3.  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Менської міської ради та складання звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

           Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких виконавчий комітет Менської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1. Веде бухгалтерський облік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203.

2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

3. Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби, управління Державного казначейства.

4. Приймає від установ, для яких виконавчий комітет Менської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового управління Менської міської ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, паспорта бюджетних програм, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

6. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату, управлінь та відділів Менської міської ради.

7. Приймає участь у розробці міських бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм.

8. Готує проекти рішень Менської міської ради та Менської міської ради, розпорядження Менського міського голови з питань, що входять до компетенції Відділу.

9. Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких виконавчий комітет Менської міської ради є головним розпорядником коштів, а саме:

1) дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

2) повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів установ, для яких виконавчий комітет Менської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів;

3) правильністю зарахування та використання власних надходжень установ, для яких виконавчий комітет Менської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів;

4) веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установам, для яких виконавчий комітет Менської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

10. Нараховує заробітну плату працівникам Менської міської ради, особам, направленим на громадські роботи та іншим фізичним особам по цивільно- правовим угодам.

11. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

12. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням Менського міського голови.

13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

14. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

15. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

16. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких виконавчий комітет Менської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

17. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Менська міська рада або її виконавчий комітет.

18. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

19. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

 

25 січня 2019
back