back

Оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника Волосківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області

Відділ освіти Менської міської ради оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Волосківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області

Адреса: Україна, 15632, Чернігівська обл., село Волосківці, вул. 1 ТРАВНЯ, будинок 36, тел. (04644)4-32-40

Найменування посади та умови праці:

Директор Волосківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області.

Посадовий оклад директора –  7557 грн. 90 к.

Посадовий оклад, надбавки, доплати встановлюються згідно з контрактом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти  відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто або через представника, який діє за довіреністю, наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі за формою, наведеною в додатку до даного оголошення, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк та місце подачі документів:

Документи подаються конкурсній комісії в термін до 31.05.2021 включно з 08.00 до 17.00 до відділу освіти Менської міської ради (м. Мена, вул. С.Титаренка, 7).

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

Дата та час початку конкурсного відбору учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

Місце проведення конкурсного відбору на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти – м. Мена, вул. Сергія Титаренка, 7,  відділ освіти Менської міської ради.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

- перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (у формі тестування, на яке відводиться 60 хвилин);

- перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційних завдань (два ситуаційних завдання, на вирішення яких відводиться 40 хвилин);

- публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (тривалістю не більше 15 хвилин).

Прізвище, ім'я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

Гавриленко Наталія  - спеціаліст з кадрової роботи відділу освіти Менської міської ради

(04644)3-33-06, osvitaradamena@ukr.net

Рішення п’ятої сесії восьмого скликання Менської міської ради від 23.04.2021 року № 178 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Менської міської ради»  

Додаток до оголошення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Менської міської ради

Конкурсній комісії ____________________________________________   (найменування)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________________

________________________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail__________@                   

 ____________________________

                                                       (заповнюється друкованими літерами)

 ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади __________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва посади та назва комунального закладу загальної середньої освіти)

Підтверджую достовірність інформації у доданих мною до заяви документах. Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

- надсилання листа на зазначену адресу;

- надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

- телефонного дзвінка за номером ______________________________________;

-__________________________________________________________________.

(зазначити інший доступний спосіб)

Додаток:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначається перелік документів)

__ __________ 20___ р.                                   __________________

29 квітня 2021
back